× nl Switch to Dutch EN Switch to English
en

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. Definities

 

1.1  InterRacks
Commanditaire vennootschap InterRacks C.V. ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 08135503.

1.2  Klant
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een overeenkomst heeft gesloten met InterRacks of voornemens heeft tot sluiten van overeenkomst.

1.3  Dienst
De specifieke dienst die InterRacks met klant overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst.

1.4  Overeenkomst
Overeenkomst tussen klant en InterRacks waar een of meerdere diensten en of zaken worden geleverd.

1.5  Offerte
Een op maat gemaakte aanbieding van InterRacks gericht aan de klant. Gebaseerd op klant verstrekte gegevens.

1.6  Algemene voorwaarden
Het geheel van bepalingen zoals opgenomen in dit document.

1.7  Netwerk
Overdracht en routering apparatuur waar d.m.v. van signalen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektronische middelen, overdracht van data mogelijk maakt totzover deze onder controle van InterRacks staat.

1.8  Niet-actief
Het niet-actief zetten van een dienst houd in dat de dienst contractueel en administratief doorloopt, maar dat toegang tot de dienst tijdelijk is stilgezet.

1.9  Spam
Spam is een e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. Ongevraagd houd in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciet toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail.

1.10  InterDC
Het datacenter gevestigd aan de Josinkstraat 30 te Enschede.


2.    Algemeen

2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen InterRacks en klant.

2.2  Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3  Indien een bepaling nietig of vernietigbaar zijn zal InterRacks een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking.

2.4  InterRacks behoudt het recht om de Algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch via het bestelsysteem kenbaar gemaakt. Indien klant niet binnen 1 maand gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien klant wel gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de algemene voorwaarden kan dat een grond vormen voor ontbinding van de overeenkomst.

2.5  Een overeenkomst tussen klant en InterRacks komt tot stand wanneer klant besluit een dienst af te nemen of ingaat op een offerte.


3.    Gebruik

3.1  Van klant wordt verwacht voorzichtig met de diensten om te gaan. D.w.z. de dienst niet misbruiken, door de dienst voor andere doeleinde te gebruiken dan waarvoor de dienst opgezet was.

3.2  InterRacks staat geen illegale content toe. Bij het hiervan vaststellen behoud InterRacks het recht om de dienst op niet-actief te zetten totdat de content verwijderd is.

3.3  Klant wordt geacht geen malware of virussen te plaatsen welke schadelijk zijn voor apparatuur/software van InterRacks. Bij vaststellen behoud InterRacks het recht de dienst niet actief te zetten of na eerste waarschuwing te beëindigen.

3.4  Adultmateriaal is toegestaan.

3.5  Kinderporno is niet toegestaan. Bij constatering behoud InterRacks het recht direct de dienst te beëindigen.

3.6  InterRacks hanteert de anti-spam richtlijnen. Inhoudend dat het versturen van spam niet toegestaan is. InterRacks behoud het recht bij constatering de dienst op niet-actief te zetten.

3.7  Wanneer de afgenomen dienst over limiet gaat (dataverkeerlimiet) behoud InterRacks het recht het overgebruik in rekening te brengen. Deze rekening zal na einde van iedere maand verzonden worden.

3.8  Klant wordt geacht het netwerk niet te verstoren, inhoudend dat aanvallen van en naar het netwerk van InterRacks geïnitialiseerd door de klant niet toegestaan is.


4.    Levering

4.1  InterRacks blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat factuur door klant voldaan is.

4.2  InterRacks streeft er na om iedere dienst zo snel mogelijk te leveren. We proberen de volgende maximale levertijden te hanteren, tenzij op de offerte anders vermeld:
- Rackspace:        5 werkdagen
- Colocatier:          1 werkdag
- Internet toegang: 3 werkdagen
Wanneer deze levertijd niet gehaald wordt is het raadzaam om contact met de support afdeling op te nemen.5.    Betalingen

5.1  InterRacks stuurt facturen digitaal per e-mail naar klant.

5.2  InterRacks kan facturen tevens per post toesturen aan klant. Bij iedere factuur brengt dit 1 euro (excl. 21% btw) administratiekosten toe.

5.3  Klant dient binnen 5 werkdagen bezwaar tegen factuur te maken wanneer klant niet akkoord gaat met factuur. Na gestelde termijn geeft klant aan akkoord te gaan met factuur.

5.4  Facturen dienen binnen 2 weken voldaan te worden.

5.5  InterRacks zal na 2 weken klant aan factuur herinneren.

5.6  Wanneer geen betaling binnen 2 weken na herinnering heeft plaatsgevonden behoud InterRacks het recht om de dienst tijdelijk op niet-actief te zetten.

5.7  2 weken na betaaltermijn behoud InterRacks het recht om administratiekosten op de factuur in rekening te brengen en eventueel de vordering uit te geven aan een derdepartij (Centraal invorderings bureau).

5.8  InterRacks behoud het recht om wettelijke rente in rekening te brengen wanneer de factuur niet binnen betaaltermijn voldaan is.


6.    Uptime garanties

6.1  InterRacks garandeert een netwerk uptime garantie van 99,98%.

6.2  InterRacks garandeert op InterDC een stroomtoevoer garantie van 99,982%.

6.3  Indien de uptime percentages niet behaald kunnen worden is een korting te bespreken op factuur betreffende de dienst voor volgende maand.

6.4  Overmacht en gepland onderhoud valt niet onder de gegarandeerde uptime.

6.5  Gepland onderhoud zal InterRacks altijd van te voren aankondigen.

6.6  Onder overmacht wordt verstaan: brand, blikseminslag, stroomuitval van het net & stroomuitval noodstroomvoorzieningen, hackers, crackers, hardware uitval (binnen de 3 jaar), netwerkstoringen buiten ons eigen netwerk.


7.    Aansprakelijkheid

7.1  InterRacks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade buiten de uptimegaranties.(Zie punt 6.1).

7.2  InterRacks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door netwerkuitval of stroom onder overmacht. (zie punt 6.6).

7.3  InterRacks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/schade van data en/of gegevens. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken en beheren van backups.

7.4  InterRacks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gedrag van haar klanten.

7.5  InterRacks kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer afgenomen dienst (dedicated server, vps of colocatie) zomaar offline gaat.

7.6  Schadeclaims zullen volledig en gedetailleerd aangeleverd moeten worden door klant en gebaseerd zijn op alleen directe schade.

7.7  Schadeclaims kunnen nooit hoger liggen dan de kosten betreffende de dienst van één maand. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer dan EUR 5.000,-- (vijfduizend euro) bedragen.

7.8  Schadeclaims worden als korting verrekend met toekomstige facturen.


8.    Opzeggen

8.1  Opzeggingen dienen minimaal 2 maand van tevoren aangekondigd te worden.

8.2  Bij het opzeggen moet de minimale overeenkomsttermijn verlopen zijn.

8.3  Alle facturen moeten voldaan zijn bij opzegging.9. Colocatie & Rackspace

9.1        Alle colocatie diensten omvatten oa dat klant 24/7 toegang heeft tot datacenter met in acht nemen de voorwaarden genoemd in hoofdstuk 10.

9.2        Het eerste datacenter bezoek van klant moet begeleid worden door een medewerker van InterRacks.

9.3        Het uurtarief van 24/7 remote hands bedraagt 75,-- euro (excl. BTW)per uur tijdens kantooruren en 140,-- euro (excl. BTW) per uur buiten kantooruren.

9.4        InterRacks behoud het recht de colocatie dienst niet-actief te zetten wanneer klant een betaalachterstand heeft. Dit houd tevens in dat er geen toegang tot datacenter verleend wordt.


10. Datacenter

10.1        Eten, drinken en roken is niet toegestaan op de datavloer.

10.2        Het is niet toegestaan om aan andere servers te komen behalve eigen of de servers waarvoor toestemming is verkregen.

10.3        Bij ieder datacenter bezoek bent u verplicht ter alle tijden over een geldig legitimatie bewijs te beschikken.

10.4        Datacenter bezoeken buiten InterDC moeten minimaal 24 uur van te voren aangemeld bij InterRacks worden. Aanmelden kan per E-mail of via het bestel-systeem. Wanneer uw aanmelding bevestigd is kunt u het datacenter bezoeken.

10.5        Wanneer u materiaal mee wilt nemen van of naar het datacenter dient u dit bij de aanmelding op te geven.

10.6        In geval van nood kan de aanmeldtijd verkort worden door per telefoon aan te melden.

10.7        Het weghalen van de server zegt niet automatisch de colocatie of andere dienst op.

10.8        U dient altijd aanwijzingen op te volgen van InterRacks dan wel datacenter personeel.

10.9        InterRacks behoud het recht bij overtreden van bovenstaande regels personen toegang tot het datacenter te ontzeggen. Onderhoud zal dan plaatst moeten vinden via remote hands.

Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen,
neem voor meer informatie contact met ons op.