× nl Switch to Dutch EN Switch to English
nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden InterRacks

Tot stand gekomen op 30 september 2022.
Algemene Voorwaarden InterRacks.
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
InterRacks:                       Besloten vennootschap InterRacks B.V., ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 88129268 met kantoor gevestigd te Josinkstraat 28, 7547AB Enschede.
InterDC:                            Besloten vennootschap InterRacks B.V., met handelsnaam InterDC, ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 88129268 voor de locatie Josinkstraat 30, 7547AB Enschede.
Dienst:                               Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die InterRacks voor of ten behoeve van de Klant heeft verricht.
Honorarium:                     De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Klant is overeengekomen.
Opdracht:                          De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Klant:                                 Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst:                Elke overeenkomst gesloten tussen InterRacks en de Klant.
Artikel 2 Werkingssfeer

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

Artikel 4 De overeenkomst

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

Artikel 7 Onderhoud en storingen

  1. InterRacks kan onderhoud verrichten of er kan een storing voordoen.
  2. Een melding van het geplande onderhoud en/of de storing zal op tijdig aan de Klant ter kennis worden gegeven.
  3. Gepland onderhoud valt niet onder de garantie en is noodzakelijk voor de verbetering van de dienstverlening.

Artikel 8 Gebruiksvoorwaarden Klant

Artikel 9 Honorarium

Artikel 10 Uitvoeringstermijnen

Artikel 11 Betaling

Artikel 12 Incassokosten

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 (Uptime) Garanties

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Artikel 17 Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

Specifieke bepalingen
Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.
PRIVACY
InterRacks gaat te allen tijde zorgvuldig om met Persoonsgegevens en hanteert daarvoor een separaat privacybeleid. Deze is beschikbaar ter inzage op onze website.

DATACENTER

InterRacks heeft een eigen datacenters ter beschikking. Voor de voorwaarden en gedragsregels omtrent het datacenter verwijst InterRacks u naar een seperaat beleid genaamd datacenter policies. Te vinden op onze website.
COLOCATIE


Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen,
neem voor meer informatie contact met ons op.